Verloskundigepraktijk Wolvega
Verloskundigepraktijk Wolvega
Verloskundingenpraktijk Juf Ooievaar

Privacy statement

Inleiding

Deze website, hosting en e-mail; www.jufooievaar.nl en info@jufooievaar.nl wordt onderhouden door LaagLand Media en MumboMedia, dit privacystatement wordt uitgelegd hoe de Laagland Media ,MumboMedia en Juf Ooievaar omgaat met de verwerking van persoonsgegevens van bezoekers van de website / gebruikers van het aanmeldformulier. In het privacystatement wordt onder meer beschreven welke categorieën persoonsgegevens worden verzameld, voor welk doel de persoonsgegevens worden gebruikt en aan welke categorieën van ontvangers de persoonsgegevens worden verstrekt.

Informatie over LaagLand Media / MumboMedia
LaagLand Media is gevestigd te Wolvega en ingeschreven onder inschrijvingsnummer 61517216 in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel. Voor vragen over het privacystatement is LaagLand Media bereikbaar op telefoonnummer 06-26808328 Ook kunt u contact opnemen per e-mail. Het e-mailadres is info@laaglandmedia.nl .
MumboMedia is gevestigd te Veendam en ingeschreven onder inschrijfnummer 59016507 in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel. Voor vragen over het privacystatement is MumboMedia bereikbaar op telefoonnummer 0854015084 Ook kunt u contact opnemen per e-mail. Het e-mailadres is info@mumbomedia.nl .

Verwerkingen van persoonsgegevens

Hosting & E-mail
Wij nemen webhosting- en e-maildiensten af van MumboMedia. MumboMedia verwerkt persoonsgegevens namens ons en gebruikt uw gegevens niet voor eigen doeleinden. Wel kan deze partij metagegevens verzamelen over het gebruik van de diensten. Dit zijn geen persoonsgegevens. MumboMedia heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies en ongeoorloofd gebruik van uw persoonsgegevens te voorkomen. MumboMedia is op grond van de overeenkomst tot geheimhouding verplicht.

Wij maken voor ons reguliere zakelijke e-mailverkeer gebruik van de diensten van ZoHo. Deze partij heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies en corruptie van uw en onze gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. ZoHo heeft geen toegang tot ons postvak en wij behandelen al ons e-mailverkeer vertrouwelijk.

Website
Onze website wordt beheerd door LaagLand Media. De volgende onderdelen zorgen ervoor dat de persoongegeven van de bezoekers van de website / gebruikers van het aanmeld formulier beveiligd zijn:
-Wordpress; deze wordt door verschillende plugins beveiligd die up to date worden gehouden.
-Contactformulier: door het SSL certificaat (groene slotje in adres balk) worden alle ingezonden gegevens versleuteld, – Het aanmeldings- en contactformulier versturen gegevens de praktijk (e-mail)inbox. Zie voor verdere informatie ‘e-mail beheer’.
-De website maakt geen gebruik van Google Analytics.
Cookies: de website maakt gebruikt van functionele cookies; csrftoken. Evenals drie marketing gerelateerde cookies; mcd, rur en urlgen. Deze drie cookies worden alleen per sessie opgeslagen. De website www.jufooievaar.nl voldoet hiermee aan de Europees gestelde eisen.

Bewaartermijn persoonsgegevens

Persoongegevens verkregen uit het aanmeldformulier worden niet langer dan noodzakelijk is opgeslagen, om het aan u gecommuniceerde doel mee te kunnen verwezenlijken. Na het eerste contact met de desbetreffende cliënt wordt het aanmeldfomulier gewist.

Verwerkers en andere derden

Persoonsgegevens kunnen in opdracht van Juf Ooievaar worden verwerkt door zogenoemde verwerkers en sub-verwerkers. De verwerkers en sub-verwerkers handelen onder verantwoordelijkheid van de Verloskundige Praktijk en mogen geen eigen verwerkingen uitvoeren op de persoonsgegevens. Uw persoonsgegevens worden niet verstrekt aan andere partijen, met uitzondering van de partijen zoals beschreven in dit privacystatement. Uw persoonsgegevens worden ook aan andere partijen verstrekt als wij daartoe verplicht zijn op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak.

Uw privacyrechten

Op basis van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: “AVG”) heeft u een aantal rechten. U heeft het recht om de Verloskundige Praktijk te verzoeken om inzage (art 15 AVG) van en rectificatie (art. 16 AVG) of wissing van uw persoonsgegevens (art. 17 AVG). Ook heeft u het recht om de Verloskundige Praktijk te verzoeken om beperking van de verwerking van persoonsgegevens (art. 18 AVG). Onder bepaalde omstandigheden heeft u ook recht op overdraagbaarheid van gegevens (art. 20 AVG) en het recht van bezwaar (art. 21 AVG). Op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens is meer informatie te vinden over wanneer het mogelijk is één of meer van deze rechten uit te oefenen.
Als u van een of meer van deze rechten gebruik wilt maken, dan kunt u contact opnemen met ons via de hierboven genoemde contactmogelijkheden.
Los van bovenstaande rechten, heeft u altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen

Dit privacystatement kan worden gewijzigd. Het is daarom raadzaam om regelmatig dit privacystatement te raadplegen. De huidige versie van het privacystatement is het laatst gewijzigd op 21-7-2018

Aanmelden bij Verloskundigepraktijk Juf Ooievaar
Zwanger? Wij begeleiden je graag in deze bijzondere periode
Zwanger? Wij begeleiden je graag in deze bijzondere periode
Verloskundingenpraktijk Juf Ooievaar
Juf Ooievaar Wolvega

06-27119536 | info@jufooievaar.nl | Keiweg 4B, 8471 CX Wolvega

06-27119536 | info@jufooievaar.nl | Keiweg 4B, 8471 CX Wolvega